محاکمه در خیابان (۱۳۸۷)

منتقدان:

آغوش رفاقت یه تله است

مسعود کیمیایی دهه‌ی هشتاد با تمام نقص‌ها و عیب‌هایش هنوز هم چون «خاطره‌» جنس اصلی سینما با ساندویچ‌های کاغذکاهی‌پیچ شده را در ذهن تداعی می‌کند؛ حتی اگر دمق و بی حال از سر هر کدام از فیلم‌هایش از سالن سینما خارج شوی، همین‌که یک رفیق قدیمی داری که با خوب و بد کارهایش به اقتضای سن و شرایط اجتماعی روز زندگی کرده‌ای خودش دنیایی می‌ارزد... ادامه »