آدمکش (۱۳۸۸)

منتقدان:

نذار بفهمه یه طوریته!

درباره بازی حامد بهداد هم فکر می کنم بهتر است حرفی نزنیم. همان چیزی که این روزها از او می بینیم. تکرار مکرراتی که انگار خیال ندارد از آن دست بردارد. موقع دیدین فیلم این اتفاق این قدر رو می افتد و بازی او این قدر تکراری به نظر می رسد که با خودت می گویی که ا... این که باز همان بهداد همیشگی است و شاید کمی هم کسل کننده تر از گذشته.... ادامه »