عکس‌های «نشست رسانه‌ای فیلم بیداری رویاها- عکس‌ها از: امیرمسعود ابری»